WordPress

Bạn cần nhập thông tin chi tiết để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn không biết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ máy chủ của bạn.

Tên của cơ sở dữ liệu bạn muốn dùng với WP.
Tên truy cập MySQL của bạn
…và mật khẩu truy cập MySQL của bạn.
Bạn có thể lấy thông tin này từ nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, nếu localhost không hoạt động.
Nếu bạn muốn chạy nhiều bản WordPress với cùng một cơ sở dữ liệu, hãy thay đổi giá trị này.